Polityka prywatności Grupy Uvex

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Cieszymy się z zainteresowania naszą firmą. My, czyli UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG oraz spółki powiązane (dalej łącznie zwane „Grupą uvex”), bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO) oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi nas lokalnie w kraju. Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Grupę uvex oraz o przysługujących Państwu prawach.

Dane osobowe to takie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Takie dane to w szczególności imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także adres IP.

Dane anonimowe to takie dane, na których podstawie niemożliwe jest powiązanie z konkretną osobą.

1. Podmiot odpowiedzialny

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Niemcy
Phone: +49(0)911-9736-0
E-mail: datenschutz@uvex.de
Strona internetowa: https://www.uvex.de/

2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych

Dane kontaktowe inspektora ds. danych osobowych dla wszystkich spółek Grupy uvex:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Niemcy
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-Mail: datenschutz@uvex.de
Strona internetowa: www.uvex.de

3. Prawa osoby, której dane dotyczą

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wskazać, jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą. Prawa te są unormowane w art. 15 - 22 RODO. Obejmują one:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem: datenschutz@uvex.de.

Na powyższy e-mail można kierować pytania dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie, a także odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo do skargi, którą można wnieść do właściwego organu nadzoru.

4. Prawo do sprzeciwu

W związku z prawem do sprzeciwu prosimy pamiętać, że:

jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania bez podania powodów. Powyższe znajduje zastosowanie także w przypadku profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Sprzeciw jest bezpłatny i nie wymaga żadnej konkretnej formy, najlepiej skierować go na adres: datenschutz@uvex.de.

W razie gdyby Państwa dane były przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, będą mogli Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; powyższe znajduje zastosowanie także w przypadku profilowania opartego na postanowieniach zawartych w niniejszym dokumencie.

W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegamy przepisów RODO oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z art. 6 RODO.

Wykorzystujemy dane osobowe w celu nawiązywania kontaktów biznesowych, wykonywania obowiązków ustawowych lub umownych, wykonywania umów, oferowania produktów lub usług, jak również do wzmacniania stosunków z klientami, czyli także do celów marketingowych oraz marketingu bezpośredniego.

Postanowienie dotyczące ochrony danych osobowych może stanowić Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przed uzyskaniem zgody wyjaśniamy cel przetwarzania danych oraz wskazujemy na prawo do sprzeciwu.

Jeżeli zgoda odnosi się także do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, zwrócimy na to dodatkowo uwagę w treści zgody. Przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO dokonujemy wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne na podstawie przepisów prawa i nie ma podstaw do założenia, że istnieje Państwa nadrzędny interes prawnie uzasadniający wyłączenie przetwarzania danych.

W konkretnych przypadkach przetwarzanie danych opieramy na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takich przypadkach przetwarzamy dane osobowe wyłącznie, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub z prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej, a porównanie interesów nie wykazało, że nadrzędne są Państwa interesy, prawa podstawowe lub wolności osób fizycznych.

6. Przekazywanie stronom trzecim

Państwa dane będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie w ramach przepisów prawa lub w przypadku udzielenia odpowiedniej zgody. W innych przypadkach nie będziemy przekazywać danych, chyba że będziemy do tego zobowiązani na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. przekazanie danych podmiotom zewnętrznym, takim jak organy nadzoru lub organy ścigania).

7. Odbiorca danych osobowych / Kategorie odbiorców

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe trafiają w ramach naszej firmy wyłącznie do osób, które potrzebują tych danych do wykonywania obowiązków umownych lub ustawowych.

W poszczególnych przypadkach może być konieczne przekazanie Państwa danych firmom powiązanym, na przykład, jeżeli za pomocą naszego centralnego portalu rekrutacyjnego ubiegają się Państwo o stanowisko w firmie powiązanej.

W niektórych przypadkach nasze poszczególne działy korzystają ze wsparcia usługodawców w wykonywaniu swoich zadań. Ze wszystkimi usługodawcami zawieramy odpowiednie porozumienia dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Przekazywanie danych państwom trzecim / zamiar przekazywania danych państwom trzecim

Dane są przekazywane do państw trzecich (tj. państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne w celu wykonania zobowiązania lub wynika z przepisów prawa lub jeżeli udzielili Państwo na to zgody.

Państwa dane osobowe przekazujemy usługodawcom oraz przedsiębiorstwom będącym częścią grupy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Szwajcarii oraz USA.

Ze wszystkimi usługodawcami zawieramy odpowiednie porozumienia wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

9. Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania danego celu przetwarzania. Wiele przepisów dotyczących terminów przechowywania przewiduje, że dane należy przechowywać dłużej. Odnosi się to w szczególności do terminów przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego, podatkowego (np. kodeks handlowy, ordynacja podatkowa itd.). Jeżeli nie będziemy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych, usuniemy je rutynowo po zrealizowaniu celu.

Ponadto możemy przechowywać dane osobowe, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę albo jeżeli dojdzie do sporu prawnego i będziemy wykorzystywali środki dowodowe w ramach ustawowych okresów przedawnienia wynoszących do trzydziestu lat; zwykły okres przedawnienia wynosi trzy lata.

10. Bezpieczna transmisja danych

W celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed przypadkową bądź celową manipulacją, utratą, zniszczeniem ich lub dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Poziom zabezpieczeń jest sprawdzany na bieżąco we współpracy ze specjalistami z zakresu zabezpieczeń oraz dostosowywany do nowych standardów bezpieczeństwa.

Wymiana danych z naszą stroną internetową następuje w formie zaszyfrowanej. Protokół komunikacyjny to HTTPS z aktualnymi protokołami szyfrowania.

Ponadto nasze formularze kontaktowe oraz systemy do składania dokumentów aplikacyjnych szyfrują przesyłaną treść.

Istnieje także możliwość użycia alternatywnych metod komunikacji (np. poczty).

11. Obowiązek podania danych

Różne dane osobowe są niezbędne w celu ustanowienia, wykonania i zakończenia stosunku zobowiązaniowego oraz w celu wykonania związanych z nim obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa. Powyższe dotyczy także korzystania z naszej strony internetowej oraz różnych funkcji, które ona oferuje.

W określonych przypadkach dane muszą być zbierane i ewentualnie udostępniane na podstawie przepisów prawa. Obsługa Państwa zapytania lub wykonanie odpowiedniego zobowiązania może nie być możliwe bez podania takich danych.

12. Kategorie, źródła i pochodzenie danych

To kontekst determinuje, jakie dane przetwarzamy. Zależy to od tego, czy np. składają Państwo zamówienie online, wysyłają zapytanie przez formularz kontaktowy, przesyłają podanie o pracę czy składają reklamację.

W szczególnych przypadkach związanych z przetwarzaniem danych możemy przekazywać dane osobno do odpowiednich jednostek, np. w przypadku dokumentów aplikacyjnych lub prośby o kontakt.

a) Podczas wizyt na naszej stronie internetowej zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • nazwa dostawcy usług internetowych
 • dane strony, z której Państwo nas odwiedzają (tzw. „referer“)
 • przeglądarka i system operacyjny
 • adres IP przypisany przez Państwa dostawcę usług internetowych
 • żądane pliki, przesłana ilość danych, elementy pobrane / wyeksportowane
 • dane stron internetowych, które wywołują Państwo u nas, w tym data i godzina
 • ze względów bezpieczeństwa technicznego (w szczególności w celu obrony przez próbami ataków na nasze serwery) dane te przechowujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b) W przypadku prośby o kontakt zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Na naszej stronie internetowej jest dostępny formularz kontaktowy, którego można użyć w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. W przypadku użycia przez Państwa formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w formularzu w celu nawiązania kontaktu oraz odpowiedzi na zadane pytania.

W przypadku użycia formularza kontaktowego zbieramy następujące dane:

 • rodzaj zapytania
 • treść zapytania
 • firma i ewentualnie liczba pracowników
 • zwrot grzecznościowy
 • nazwisko, imię
 • dane do kontaktu

Przestrzegamy zasady ograniczania ilości danych. Podają Państwo tylko takie dane, które musimy uzyskać, aby móc nawiązać z Państwem kontakt (dane obowiązkowe). Są to: rodzaj zapytania, treść zapytania, nazwisko i imię oraz adres e-mail. Dane obowiązkowe zaznaczone są * (gwiazdką).

Ponadto ze względów technicznych oraz w celu zabezpieczenia pod względem prawnym przetwarzamy adres IP. Wszelkie inne dane można podać dobrowolnie, są one opcjonalne (np. mogą służyć udzieleniu indywidualnej odpowiedzi na pytania).

W celu jak najlepszej ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa danych wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia. Państwa zapytanie jest do nas przekazywane w formie zaszyfrowanej. Jeżeli napiszą Państwo do nas e-mail, będziemy przetwarzali dane osobowe w nim zawarte wyłącznie w celu udzielenia na niego odpowiedzi.

Jeżeli nie skorzystają Państwo z naszych formularzy kontaktowych, nie będziemy zbierali żadnych dodatkowych danych.

c) W procesie rejestracji przetwarzamy następujące dane:

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy użytkownikom rejestrację konta wraz z podaniem danych osobowych.

Zbieramy wtedy następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy
 • nazwisko, imię
 • data urodzenia
 • adres dostawy
 • adres do faktury
 • numer klienta
 • NIP
 • liczba pracowników produkcyjnych
 • dane osoby do kontaktu
 • adres e-mail

Rejestracja jest konieczna w celu realizacji umowy (przez nasz sklep internetowy) lub w celu dokonania określonych czynności przed zawarciem umowy. Rejestracja jest możliwa w przypadku udzielenia dostępu dla gościa.

Przestrzegamy zasady ograniczania ilości gromadzonych danych. Dane konieczne do rejestracji są oznaczone gwiazdką (*) jako pola wymagane. Są to np. adres e-mail oraz hasło wraz z polem do powtórzenia hasła.

W celu dokonywania zamówień w naszym sklepie internetowym i wysyłki potrzebujemy ponadto adresu do faktury (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres). Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres do faktury, należy podać dodatkowo adres dostawy.

Rejestracja na naszej stronie internetowej oznacza, że będziemy przechowywać adres IP użytkownika oraz datę i czas rejestracji (dane techniczne). Klikając przycisk „Zarejestruj” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że Państwa hasło przechowujemy w formie zaszyfrowanej. Nasi pracownicy nie mogą odczytać tego hasła. Nie mogą więc udzielić Państwu informacji na temat hasła, gdyby go Państwo zapomnieli.

W takim przypadku należy użyć funkcji „Zapomniałem hasła”, zostanie Państwu wtedy wysłane e-mailem nowe automatycznie wygenerowane hasło. Nasi pracownicy nie są uprawnieni do żądania od Państwa hasła przez telefon ani w formie pisemnej. Prosimy nie podawać nigdy hasła, gdyby spotkali się Państwo z takimi żądaniami.

Po zakończeniu procesu rejestracji Państwa dane osobowe są zapisane u nas w celu korzystania z zabezpieczonej strefy klienta. Po zalogowaniu na naszej stronie internetowej za pomocą adresu e-mail jako nazwy użytkownika oraz hasła udostępnimy Państwu te dane w celu dokonywania czynności na naszej stronie (np. do zamówień w naszym sklepie internetowym). Dokonane zamówienia można przeglądać w historii zamówień. Mogą Państwo także dokonywać zmian adresu dostawy i adresu do faktury.

Zarejestrowane osoby mają możliwość samodzielnego dokonywania zmian i poprawek adresu dostawy i adresu do faktury w historii zakupów. Zmian i poprawek może także dokonać obsługa klienta na Państwa prośbę. Oczywiście mogą Państwo także cofnąć rejestrację lub usunąć konto klienta. W tym celu prosimy o kontakt z obsługą klienta.

d) Rejestracja przez Facebook Connect

Zamiast bezpośredniej rejestracji na naszej stronie internetowej mogą się Państwo zarejestrować przez Facebook Connect. Usługodawcą tej opcji jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeżeli chcą się Państwo zarejestrować przez Facebook Connect i klikną przycisk „Zaloguj przez Facebook” / „Połącz przez Facebook”, nastąpi automatyczne przekierowanie na platformę Facebooka. Tam mogą się Państwo zalogować za pomocą swoich danych użytkownika. W ten sposób Państwa profil na Facebooku zostanie połączony z naszą stroną internetową (naszymi usługami). Dzięki temu powiązaniu otrzymamy dostęp do Państwa danych zgromadzonych na Facebooku. Są to przede wszystkim:

 • identyfikator techniczny (ID na Facebooku)
 • zdjęcie w tle
 • pełne nazwisko
 • zakres wieku
 • link do profilu
 • płeć
 • strefa czasowa
 • używany język
 • zdjęcie profilowe
 • znacznik czasu ostatniej aktualizacji profilu
 • status weryfikacji
 • adres e-mail

Źródło: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Spośród nich wykorzystamy następujące dane w celu założenia, udostępnienia i spersonalizowania konta:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail
 • identyfikator techniczny (ID na Facebooku)

Więcej informacji znajdą Państwo w warunkach użytkowania Facebooka oraz w postanowieniach Facebooka dotyczących ochrony danych osobowych. Są one dostępne tutaj: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy oraz https://pl-pl.facebook.com/legal/terms.

Ze wszystkimi dostawcami zawieramy odpowiednie porozumienia wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

e) W przypadku rekrutacji online zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani pracą w Grupie uvex. Jesteśmy świadomi, jakie znaczenie mają Państwa dane osobowe. Dane przekazane przez Państwa w formularzu rekrutacyjnym przetwarzamy wyłącznie w celu efektywnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz w celu nawiązania kontaktu w związku z nim. Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim bez Państwa zgody.

W formularzu rekrutacyjnym prosimy o podanie danych osobowych. Zbieramy następujące dane:

 • zwrot grzecznościowy
 • tytuł
 • nazwisko, imię
 • adres
 • dane do kontaktu
 • data urodzenia
 • stanowisko, o które się Państwo ubiegają
 • film rekrutacyjny (jeśli wymagany)
 • oczekiwane wynagrodzenie
 • dostępność
 • informacja, jak dowiedzieli się Państwo o Grupie uvex
 • dokumenty przesłane przez portal (np. list przewodni, CV)
 • Ponadto wykorzystujemy dane, które pozyskujemy zgodnie z prawem z baz ogólnodostępnych (np. w sieciach zawodowych).

Przestrzegamy przy tym zasady ograniczania ilości danych. Podają Państwo tylko takie dane, które musimy uzyskać, aby dokładnie zweryfikować Państwa dokumenty rekrutacyjne (dane obowiązkowe). Są to: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, dane do kontaktu, stanowisko, o które Państwo się ubiegają, informacja, jak dowiedzieli się Państwo o Grupie uvex, pismo przewodnie, CV. Dane obowiązkowe zaznaczone są * (gwiazdką). Ponadto ze względów technicznych oraz w celu zabezpieczenia pod względem prawnym przetwarzamy adres IP.

Bez tych danych nie będziemy w stanie dokonać weryfikacji Państwa dokumentów rekrutacyjnych, dlatego nasz system nie pozwoli w takim przypadku na ich przesłanie. Oczywiście mogą Państwo dobrowolnie podać dodatkowe dane w formularzu rekrutacyjnym.

W celu jak najlepszej ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa danych wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia. Państwa dokumenty rekrutacyjne są przekazywane przez nasz system rekrutacyjny w formie zaszyfrowanej.

Zapisujemy Państwa dane w wyżej wymienionych celach do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego i upływu związanych z nim terminów – maksymalnie przez sześć miesięcy od otrzymania decyzji. Istnieje jednak możliwość, abyśmy na życzenie przechowywali Państwa dokumenty rekrutacyjne dłużej i sprawdzali, czy Państwa profil odpowiada innym wakatom.

W tym celu potrzebujemy Państwa zgody, której można udzielić, klikając odpowiednie okienko przed przesłaniem dokumentów rekrutacyjnych. W takim przypadku będziemy przechowywali dane przez 12 miesięcy. Zgodę można oczywiście odwołać w każdej chwili bez podania powodów ze skutkiem na przyszłość, telefonicznie pod numerem +49 (0)911/9736 1573, e-mailem na adres recruiting@uvex.de lub pocztą na adres UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Niemcy.

f) W przypadku aplikacji online przez Xing przetwarzamy dodatkowo następujące dane:

Alternatywą do skorzystania z naszego portalu rekrutacyjnego online lub bezpośredniego przesłania aplikacji e-mailem lub pocztą jest możliwość przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego przez sieć Xing za pomocą stworzonego tam profilu.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, przetwarzane będą dane wymienione powyżej w punkcie 12.5.

Prosimy pamiętać, że sieć Xing może w tym celu przetwarzać inne dodatkowe dane ze względu na własne potrzeby. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Xing, jak również Państwa prawa i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony prywatności są określone w polityce prywatności Xing dostępnej pod poniższym linkiem: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) W przypadku newsletterów zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Na naszej stronie internetowej można zasubskrybować bezpłatny newsletter.

W związku z zapisem do newslettera zbieramy następujące dane:

 • nazwisko, imię
 • wybór „zgłoszenie jako osoba fizyczna, klient biznesowy, dystrybutor”
 • adres e-mail
 • adres IP przypisany przez Państwa dostawcę usług internetowych
 • dane analityczne z wbudowanego tzw. web beacon (chwila otwarcia newslettera, otwarte linki)

Adres e-mail podany przy rejestracji do newslettera oraz nazwisko są wykorzystywane w celu wysyłki spersonalizowanego newslettera.

Przestrzegamy przy tym zasady ograniczania ilości gromadzonych danych. Jako pole wymagane oznaczony jest tylko adres e-mail. Ponadto ze względów technicznych oraz w celu zabezpieczenia pod względem prawnym w związku z newsletterem przetwarzamy adres IP.

W celu wysyłki newsletterów e-mailem stosujemy procedurę podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że będziemy wysyłać reklamy e-mailem tylko wtedy, gdy jednoznacznie Państwo potwierdzą aktywację newslettera. Procedura wygląda tak, że wysyłamy e-mail z powiadomieniem oraz prośbą, aby kliknąć podany link i w ten sposób potwierdzić subskrypcję naszego newslettera.

Oczywiście w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera i odwołać zgodę na jego przesyłanie. Informacja o możliwości rezygnacji jest zawarta w każdym newsletterze. Rezygnacji z newslettera można dokonać także bezpośrednio przez naszą stronę internetową.

Ponadto w naszych newsletterach wysyłamy tzw. web beacon. Jest to niewielka grafika zintegrowana z newsletterem. Za pomocą web beacon jesteśmy w stanie pozyskiwać dane statystyczne dotyczące zasięgu i popularności naszego newslettera. W celu dokonania analizy pliki web beacon gromadzą następujące dane:

 • chwila otwarcia newslettera
 • linki kliknięte w treści newslettera

Użycie web beacon ma na celu optymalizację wysyłki newslettera oraz jak najlepsze dopasowanie treści newslettera do zainteresowań użytkowników.

Zgoda na wysyłkę newslettera obejmuje zgodę na użycie web beacon. W przypadku zakończenia subskrypcji newslettera przez kliknięcie odpowiedniego linku lub rezygnację przez naszą stronę internetową usuniemy także dane zgromadzone za pomocą web beacon.

h) Na blogu online zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

Użytkownicy zarejestrowani na naszej stronie internetowej mają możliwość pozostawiania komentarzy do wpisów na blogu oraz odpowiadania na pozostawione wcześniej komentarze.

Zbieramy w tym przypadku następujące dane:

 • komentarz użytkownika
 • czas zamieszczenia komentarza
 • wybrana nazwa użytkownika lub nazwisko
 • adres e-mail
 • adres IP przypisany przez Państwa dostawcę usług internetowych

W związku z tym informujemy, że komentarze na naszym blogu będą wyświetlane wraz z wybraną nazwą użytkownika (pseudonim) oraz datą i godziną wpisu.

Adres IP zapisujemy w celu prawnego zabezpieczenia Grupy uvex w przypadku, gdyby pojawiły się komentarze naruszające prawa osób trzecich albo treści bezprawne.

Dane osobowe zebrane w związku z blogiem nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to niezbędne na podstawie przepisów prawa albo w celu dochodzenia lub obrony roszczeń przez Grupę uvex.

13. Systemy płatności (art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO), weryfikacja zdolności kredytowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W naszym sklepie online można płacić przelewem z dołu, kartą kredytową, przez PayPal albo poleceniem zapłaty (SEPA). W tym celu zbieramy dane konieczne do realizacji procesu płatności oraz Państwa zamówienia. Ponadto ze względów technicznych oraz w celu zabezpieczenia pod względem prawnym przetwarzamy adres IP.

Przestrzegamy zasady ograniczania ilości danych. Podają Państwo tylko takie dane, które musimy uzyskać, aby móc zrealizować proces płatności, a zarazem wykonać umowę oraz do których zbierania jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli nie otrzymamy tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, ponieważ nie bylibyśmy w stanie jej zrealizować.

Używany przez nas system płatności stosuje szyfrowanie SSL w celu ochrony przesyłu Państwa danych.

Ważna informacja na temat płatności przelewem z dołu: W naszym sklepie internetowym w przypadku płatności przelewem z dołu dokonujemy weryfikacji zdolności kredytowej. W tym celu sprawdzamy odpowiednie dane u podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji finansowej lub w instytucjach ubezpieczeń kredytów.

Ważna informacja na temat płatności kartą kredytową: W przypadku płatności kartą kredytową sprawdzamy dane dotyczące karty kredytowej.

Ważna informacja na temat płatności przez PayPal: PayPal jest platformą spółki PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. W przypadku wyboru płatności przez PayPal w trakcie procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym dane osobowe są przekazywane PayPal automatycznie.

Wybierając ten sposób płatności klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności. Danymi osobowymi przekazywanymi PayPal są zazwyczaj: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz inne dane niezbędne do realizacji płatności.

Do wykonania umowy sprzedaży niezbędne są także dane osobowe powiązane z danym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w PayPal są dostępne pod linkiem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL (stan obowiązujący od 25.05.2018 r.).

Ważna informacja na temat polecenia zapłaty: W przypadku polecenia zapłaty będziemy zbierać dane dotyczące Państwa konta w celu pobrania z niego odpowiedniej kwoty.

14. Automatyczne decyzje indywidualne

Nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów do podejmowania decyzji.

15. Pliki cookie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasza strona internetowa używa w wielu miejscach tak zwanych plików cookie (ciasteczek). Pliki cookie mają za zadanie sprawić, aby nasza oferta była przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę (lokalnie na dysku).

Ze względu na nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) stosujemy pliki cookie niezbędne ze względów technicznych, służące do obsługi strony internetowej oraz do zapewnienia jej działania.

Ponadto, także ze względu na nasze uzasadnione interesy, stosujemy pliki cookie, dzięki którym na podstawie standardowego języka ustawionego w przeglądarce oraz adresu IP możemy wyświetlać naszą stronę internetową w używanym przez Państwa języku.

Takie pliki cookie są zapisywane trwale – także po zakończeniu sesji (tzw. trwałe pliki cookie, np. opt-out) albo są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie – działają tylko do chwili zakończenia sesji).

Ponadto stosujemy także inne pliki cookie, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Za pomocą takich plików cookie możemy dokonywać analiz, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Dzięki temu możemy lepiej dostosowywać treści na naszej stronie do potrzeb użytkowników. Pliki cookie umożliwiają nam także badanie efektywności poszczególnych informacji i na przykład lokować je w zależności od tematycznych zainteresowań użytkowników. Podstawę prawną takich działań stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgodę można oczywiście w każdej chwili odwołać bez podania przyczyn, wystarczy skorzystać z funkcji opt-out zgodnie z punktem 23.b.

Do zarządzania różnymi plikami cookie i narzędziami wbudowanymi w naszą stronę internetową używamy Google Tag Manager spółki Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Google Tag Manager służy do zarządzania tagami i włączania ich z poziomu jednego panelu. Google Tag Manager umieszcza tagi na stronie internetowej i nie zbiera samodzielnie żadnych danych osobowych. Za pośrednictwem Google Tag Managera nie są zapisywane żadne pliki cookie na urządzeniach końcowych. Google Tag Manager nie ma wpływu na to, czy tagi, którymi zarządza, umieszczają pliki cookie. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, jest ona uwzględniona w odniesieniu do wszystkich tagów śledzenia umieszczonych za pomocą Google Tag Managera.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Oczywiście można wyłączyć, ograniczyć albo usunąć pliki cookie na urządzeniu końcowym – ręcznie w ustawieniach przeglądarki albo za pomocą oprogramowania.

Prosimy pamiętać, że wyłączenie zapisu plików cookie może sprawić, że nie wszystkie funkcjonalności naszej strony będą w pełni dostępne.

16. Tworzenie profili użytkowników i zastosowanie plików cookie o właściwościach nie tylko funkcjonalnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Na naszej stronie internetowej używamy wskazanych poniżej narzędzi i usług. Podstawę prawną ich użycia stanowi Państwa zgoda, której udzielają Państwo na odpowiednim banerze przy pierwszej wizycie na naszej stronie. Szczegółowe informacje na temat stosowanych narzędzi i usług znajdują się poniżej.

Oczywiście w każdej chwili można odwołać udzieloną zgodę poprzez usunięcie zapisanego pliku cookie opt-in w przeglądarce ręcznie albo za pomocą odpowiedniego oprogramowania, a następnie odświeżenie strony albo przez kliknięcie linku opt-out wskazanego w poniższych opisach poszczególnych narzędzi.

a) Użycie Facebook Custom Audiences („Piksel Facebooka”)

Strona internetowa używa tzw. „piksela Facebooka”, dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Podstawę prawną przetwarzanie danych stanowi Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Za pomocą piksela Facebooka platforma Facebook może określić osoby oglądające naszą ofertę online jako grupę docelową reklam („Facebook Ads”). W związku z tym ustawiamy piksel Facebooka w celu wyświetlenia włączonych przez nas Facebook Ads tylko takim użytkownikom Facebooka albo Instagramu, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online albo mają określone cechy (np. są zainteresowani określonymi tematami albo produktami, określanymi na podstawie odwiedzanych stron), które przesyłamy do Facebooka (tzw. Custom Audiences, grupy niestandardowych odbiorców z listy klientów).

Piksel Facebooka jest włączany bezpośrednio przez Facebook przy wywołaniu naszej strony internetowej i może zapisywać pliki cookie na Państwa urządzeniach. Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku w chwili wyświetlania naszej strony albo zalogują się na Facebooku w trakcie jej wyświetlania, wizyta na naszej stronie będzie odnotowana w Państwa profilu. Informacje te można przyporządkować Państwa osobie przy użyciu innych informacji, które Facebook zapisał np. w związku z posiadaniem przez Państwa konta na tej platformie.

Za pomocą piksela Facebooka możemy ponadto zweryfikować skuteczność reklam na Facebooku i użyć analiz do celów statystycznych i do badania rynku. Sprawdzamy w ten sposób, czy użytkownik po kliknięciu reklamy na Facebooku został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. „konwersja”).

Informacje pozyskane przez piksel lub pliki cookie mogą być agregowane przez Facebook, zaś zagregowane informacje mogą być używane przez Facebooka na cele reklamy własnej bądź stron trzecich. W ten sposób Facebook może np. wyciągać wnioski na temat zainteresowań z Państwa zachowań na stronie internetowej i wykorzystywać te informacje także w celach reklamowych stron trzecich. Facebook może ponadto powiązać informacje zgromadzone za pomocą piksela lub plików cookie z innymi informacjami na Państwa temat zgromadzonymi przez inne strony internetowe lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej Facebook i zapisać profil przechowywany przez Facebook Ireland Limited. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych.

Za pomocą piksela Facebooka można śledzić Państwa działania na wielu stronach, jeżeli obejrzą albo klikną Państwo reklamę Facebooka. Taka procedura służy do analizy skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych oraz do badania rynku i może pomóc w optymalizacji działań reklamowych.

Ponadto w pikselu Facebooka wykorzystujemy dodatkową funkcję „rozszerzone porównanie”. Oznacza ona, że Facebook otrzymuje zaszyfrowane dane w celu stworzenia grup docelowych („niestandardowe grupy odbiorców“ – „Custom Audiences“ albo „odbiorcy podobni“ – „Look Alike Audiences“).

Facebook przetwarza dane zgodnie z następującymi zasadami dotyczącymi danych: https://pl-pl.facebook.com/policy. Szczegółowe informacje na temat piksela Facebooka i jego działania znajdują się tutaj: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Zwracamy uwagę, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze wszystkimi dostawcami zawieramy odpowiednie porozumienia wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

b) Wykorzystanie Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Analytics, narzędzie do analizy reklam dostarczane przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobów, w jakie korzystają Państwo z naszej strony. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat sposobów korzystania z naszej strony są przekazywane co do zasady na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Jeżeli włączona jest anonimizacja adresu IP na stronie, Google skraca adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach – sygnatariuszach porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie operatora strony internetowej Google wykorzysta takie informacje w celu analizy korzystania ze strony, tworzenia raportów o działaniach na stronie oraz wykonywania na rzecz operatora innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz Internetu. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę nie ulega powiązaniu z innymi danymi Google.

Z dostawcą zawarliśmy odpowiednie porozumienie wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Podstawę prawną zastosowania Google Analytics jest Państwa świadoma zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane po upływie 38 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych osobowych są dostępne tutaj: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

Mogą Państwo ponadto zapobiec zbieraniu danych stworzonych przez pliki cookie odnoszących się do sposobu korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu należy ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ewentualnie, w przypadku dodatków do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzenia mobilne, należy kliknąć poniższy link, aby zapobiec w przyszłości gromadzeniu danych przez Google Analytics z naszej strony internetowej:

Na Państwa urządzeniu zostanie wtedy zapisany plik cookie opt-out. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć powyższy link.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że na naszej stronie internetowej rozszerzyliśmy Google Analytics o kod "gat._anonymizeIp()” w celu zapewnienia, że gromadzone adresy IP będą anonimizowane (tzw. maskowanie IP).

c) Wykorzystanie Google Ads i remarketing

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Ads (uprzednio Google AdWords), narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Za pomocą aktywnych u nas typów sieci reklamowej, produktowej i wyszukiwania mierzone są Państwa interakcje z reklamami włączonymi w Google. Gdy klikną Państwo reklamę włączoną przez Google, w przeglądarce zostanie zapisany plik cookie. Za pomocą tego pliku będziemy śledzić Państwa dalszą aktywność w odniesieniu do reklamowanego produktu (śledzenie konwersji). Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych.

Zbieramy następujące dane: ID, liczba / częstotliwość reklam kierowanych do Państwa (wyświetlenia reklam) oraz wykonane przez Państwa działania / kliknięcia.

Ponadto w ramach narzędzia Google Ads używamy funkcji remarketingu. Dzięki funkcji remarketingu możemy zaprezentować użytkownikom naszej strony reklamy oparte na ich zainteresowaniach na innych stronach w ramach sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google albo na YouTube, tzw. „reklamy Google” lub na innych stronach). W tym celu analizujemy interakcje użytkowników na naszej stronie, np. jakimi ofertami zainteresowani są użytkownicy, aby móc zaprezentować im odpowiednie reklamy na innych stronach po wizycie na naszej stronie. Google zapisuje liczbę w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google albo strony internetowe w sieci reklamowej Google. Liczba ta, określana jako „plik cookie”, zawiera liczbę odwiedzin tych użytkowników. Liczba ta służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki na konkretnym urządzeniu końcowym, nie zaś do identyfikacji osoby.

Google Tag Manager służy do zarządzania różnymi tagami. W tym celu w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookie. Tag Manager wyłącznie zarządza innymi tagami i nie tworzy samodzielnie żadnych danych.

Podstawę prawną użycia narzędzi Google stanowi Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać, klikając następujący link: https://adssettings.google.com?hl=pl. Odwołanie odnosi się wyłącznie do danego urządzenia i danej przeglądarki. Prosimy o powtórzenie ww. czynności na wszystkich wykorzystywanych urządzeniach. W przypadku usunięcia pliku cookie opt-out zapytamy ponownie o zgodę na przekazywanie danych.

Mogą Państwo odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, aby zablokować możliwość pokazywania reklam stron trzecich. Mogą Państwo zablokować na stałe śledzenie przez Google także za pomocą odpowiedniej wtyczki do popularnych przeglądarek, którą należy pobrać stąd: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl i zainstalować.

Państwa dane będą przekazywane Google w celu analizy. Jeżeli posiadają Państwo konto Google, możliwe jest powiązanie przez Google danych pozyskanych ze śledzenia.

Informacje zebrane przez pliki cookie na temat sposobów korzystania z naszej strony są przekazywane co do zasady na serwer Google w USA i tam zapisywane. Z dostawcą zawarliśmy odpowiednie porozumienie wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Dane pozyskane w ten sposób zostaną usunięte, gdy nie będą już niezbędne do realizacji naszych celów. W naszym przypadku jest to okres 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat Google oraz ochrony danych osobowych przez Google są dostępne tutaj: www.google.com/privacy/ads/?hl=pl.

d) Wykorzystanie Google AdSense

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google AdSense, narzędzie dostarczane przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Ta usługa służy do przekazywania treści reklamowych zawartych na innych stronach internetowych, w taki sposób, że reklamy wyświetlane na takich stronach są pokazywane odpowiednio do treści danej strony. Dodatkowo możliwe jest przy tym targetowanie użytkowników pod względem zainteresowań na podstawie wygenerowanych indywidualnych profili użytkowników.

Dzięki Google AdSense możemy wyświetlać dopasowane reklamy na naszej stronie internetowej.

Do działania Google AdSense konieczne jest użycie plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym użytkownika, za pomocą których Google analizuje sposób korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających. Przy każdym otwarciu naszej strony internetowej lub podstron przeglądarka internetowa użytkownika przekazuje Google dane osobowe, np. adres IP. Google może w ten sposób sprawdzić pochodzenie użytkownika i dokonać odpowiednich rozliczeń prowizji.

Google AdSense wykorzystuje w celu statystycznej analizy logów piksele, tj. wbudowane w stronę niewielki pliki graficzne. Dzięki takim analizom Google może sprawdzić, czy, kiedy i jak długo strona internetowa była otwarta przez użytkownika oraz jakie linki kliknął. W ten sposób można zbadać ruch użytkowników na naszej stronie.

Dopóki na urządzeniu końcowym jest zapisany plik cookie Google AdSense, Państwa dane osobowe, np. adres IP i inne dane niezbędne m.in. do rozliczeń wyświetlonych reklam, będą przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA. Dane takie mogą być przekazywane przez Google stronom trzecim. Z dostawcą zawarliśmy odpowiednie porozumienie wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

Jeżeli posiadają Państwo konto Google, możliwe jest powiązanie przez Google danych pozyskanych ze śledzenia.

Dokładne informacje na temat przetwarzania danych przez Google znajdują się pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/pl_pl/adsense/start/, zaś politykę prywatności Google można przeczytać tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Podstawę prawną użycia narzędzi Google stanowi Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili odwołać, klikając następujący link: https://adssettings.google.com?hl=pl. Odwołanie odnosi się wyłącznie do danego urządzenia i danej przeglądarki. Prosimy o powtórzenie ww. czynności na wszystkich wykorzystywanych urządzeniach. W przypadku usunięcia pliku cookie opt-out zapytamy ponownie o zgodę na przekazywanie danych.

Mogą Państwo odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, aby zablokować możliwość pokazywania reklam stron trzecich. Mogą Państwo zablokować na stałe śledzenie przez Google także za pomocą odpowiedniej wtyczki do popularnych przeglądarek, którą należy pobrać stąd: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl i zainstalować.

17. Wtyczki sieci społecznościowych

Na tej stronie internetowej są wbudowane różne wtyczki sieci społecznościowych. Na przykład przycisk „Lubię to” Facebooka lub przyciski do udostępniania treści w różnych sieciach.

W przypadku użycia takiej wtyczki uruchamiane jest bezpośrednie połączenie z odpowiednią siecią. Treść wtyczki jest przekazywana z danej sieci społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki i wstawiana na stronę.

Wtyczki na naszej stronie są umieszczane za pomocą narzędzia Shariff stworzonego przez czasopismo komputerowe c’t. To oznacza, że:

standardowo stosowane komponenty sieci społecznościowych przekazują dane użytkownika i dokładne informacje na temat podejmowanych przez niego czynności (śledzenie) przy każdym otwarciu strony internetowej. W tym celu nie trzeba być ani zalogowanym, ani nawet mieć konta w danej sieci.

Komponenty Shariff nawiązują bezpośredni kontakt między siecią społecznościową a osobą odwiedzającą dopiero wtedy, gdy uaktywni ona przycisk sieci społecznościowej. Więcej informacji można znaleźć tutaj: www.heise.de.

Wraz z uruchomieniem przycisku udzielają Państwo zgody na zbieranie i przekazywanie danych do danej sieci społecznościowej. Zgodę można w każdej chwili odwołać na stronie internetowej danej sieci.

Wraz z uruchomieniem wtyczki sieć społecznościowa otrzymuje informację o wywołaniu strony poprzez naszą witrynę. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, może ona od tej chwili przyporządkować odwiedzenie strony do konta użytkownika bez konieczności ponownego kliknięcia przycisku. W przypadku interakcji za pomocą wtyczki, na przykład ponownego kliknięcia przycisku „Lubię to” albo wpisania komentarza odpowiednia informacja jest przekazywana przez przeglądarkę bezpośrednio do sieci społecznościowej i tam zapisywana.

Nawet jeżeli użytkownik nie posiada konta, sieć może zbierać dane na jego temat, np. adres IP.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby doszło do takiego przesłania informacji do sieci społecznościowej, może temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta przed wizytą na naszej stronie internetowej. Ponadto w przeglądarce można zainstalować wtyczki blokujące przekazywanie informacji.

Wykorzystywanie komponentów sieci społecznościowych wiąże się z reguły z przekazywaniem danych do USA lub innych krajów spoza UE. Z dostawcami komponentów zawieramy odpowiednie porozumienia wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

a) Integracja komponentów sieci społecznościowej Twitter

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponent (tu: „przycisk Twittera”) sieci społecznościowej Twitter, dostarczany przez Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irlandia („Twitter“).

Po wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej taki przycisk przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Treść wtyczki jest przekazywana z Twittera bezpośrednio do przeglądarki i integrowana na stronie internetowej. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Twitter zbiera za pomocą przycisku, zakładamy jednak, że pobierany jest m.in. adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Twitter, jak również Państwa prawa i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony prywatności są określone w polityce prywatności Twittera dostępnej pod poniższym linkiem: https://twitter.com/en/privacy.

b) Integracja komponentów sieci społecznościowej Instagram

Nasza strona internetowa używa komponentu (tu: „przycisk Insta”) sieci społecznościowej Instagram, dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, („Facebook“).

Po wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej taki przycisk przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki jest przekazywana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana na stronie internetowej. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook zbiera za pomocą przycisku, zakładamy jednak, że pobierany jest m.in. adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony prywatności są określone w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod poniższym linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integracja komponentów sieci społecznościowej LinkedIn

Nasza strona internetowa używa komponentu (tu: „wtyczka LinkedIn”) sieci społecznościowej LinkedIn, dostarczanego przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”).

Po wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej taki przycisk przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. Treść wtyczki jest przekazywana z LinkedIn bezpośrednio do przeglądarki i integrowana na stronie internetowej. Nie mamy wpływu na zakres danych, które LinkedIn zbiera za pomocą przycisku, zakładamy jednak, że pobierany jest m.in. adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez LinkedIn, jak również Państwa prawa i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony prywatności są określone w polityce prywatności LinkedIn dostępnej pod poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Pod następującym linkiem można odwołać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamowych i zrezygnować z innych usług LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls.

d) Integracja komponentów sieci społecznościowej Pinterest

Nasza strona internetowa używa komponentu (tu: „wtyczka Pinterest”) sieci społecznościowej Pinterest dostarczanego przez Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest“).

Po wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej taki przycisk przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Treść wtyczki jest przekazywana z Pinterest bezpośrednio do przeglądarki i integrowana na stronie internetowej. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Pinterest zbiera za pomocą przycisku, zakładamy jednak, że pobierany jest m.in. adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Pinterest, jak również Państwa prawa i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony prywatności są określone w polityce prywatności Pinterest dostępnej pod poniższym linkiem: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

e) Integracja komponentów sieci społecznościowej Xing

Nasza strona internetowa używa komponentu (tu: „wtyczka Xing”) sieci społecznościowej Xing dostarczanego przez New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy („Xing“).

Po wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej taki przycisk przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Xing. Treść wtyczki jest przekazywana z Xing bezpośrednio do przeglądarki i integrowana na stronie internetowej. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Xing zbiera za pomocą przycisku, zakładamy jednak, że pobierany jest m.in. adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Xing, jak również Państwa prawa i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony prywatności są określone w polityce prywatności Xing dostępnej pod poniższym linkiem: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Integracja komponentów serwisu YouTube

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy komponenty (tu: „wtyczka YouTube”) serwisu YouTube dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Po wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej taką wtyczkę przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Wywołane video jest przekazywane przez Google bezpośrednio do przeglądarki i integrowane na stronie internetowej. Ponadto serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google, jak również Państwa prawa i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony prywatności są określone w polityce prywatności Google dostępnej pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

g) Integracja komponentów serwisu Vimeo

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy komponenty (tu „wtyczka Vimeo”) serwisu Vimeo dostarczane przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“).

Po wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej taką wtyczkę przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Vimeo. Wywołane video jest przekazywane przez Vimeo bezpośrednio do przeglądarki i integrowane na stronie internetowej. Ponadto serwer Vimeo otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez Vimeo są określone w polityce prywatności Vimeo dostępnej pod linkiem: https://vimeo.com/privacy. Ustawienia dotyczące strefy prywatności użytkownika można zmieniać tutaj: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Osadzone obrazy

Na naszej stronie są osadzone obrazy udostępniane przez Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irlandia.

Osadzanie obrazów Getty Images polega na ich integracji na stronie za pomogą kodu HTML. Kod HTML służy do tego, aby wraz z załadowaniem strony internetowej pożądane treści ze stron zewnętrznych były ładowane i wyświetlane na stronie odwiedzanej przez użytkownika. Tego typu treści ze stron trzecich ładują się zatem bezpośrednio podczas wywołania danej strony internetowej.

W celu umożliwienia przekazania pożądanych treści użytkownikowi serwer zewnętrzny otrzymuje adres IP, który operator serwera zewnętrznego może zarejestrować i ewentualnie użyć do własnych celów. Ponadto Getty Images rejestruje także inne dane, np. stronę, z której pochodziło zapytanie, rodzaj przeglądarki czy język ustawiony w przeglądarce.

Grupa uvex nie ma wpływu na to, jakie dane zbiera Getty Images oprócz adresu IP i w jakich celach je wykorzystuje.

Szczegółowe informacje na temat osadzania obrazów Getty Images znajdują się tutaj: https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US, zaś informacje na temat danych gromadzonych przez Getty Images oraz ich wykorzystania można przeczytać w polityce prywatności Getty Images dostępnej tutaj: https://www.gettyimages.com.pl/#/static/privacy.

19. Czcionki internetowe

W celu zachowania jednolitego wyglądu czcionek na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. czcionki internetowe, czyli czcionki, które przy wywołaniu strony są ładowane z zewnętrznego źródła i tymczasowo zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki. W ten sposób zapewniamy, że nasza strona ma jednolity wygląd i jest czytelna na wszystkich urządzeniach końcowych niezależnie od przeglądarki.

Dostawcą używanej przez nas czcionki jest Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), operator strony www.fonts.com.

W celu pobrania i wyświetlania czcionki internetowej przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami fonts.com. W ten sposób dostawca otrzymuje informację, że nasza strona została wywołana przez adres IP Państwa przeglądarki.

Podstawę prawną zastosowania czcionek internetowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

Jeżeli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, strona wyświetli się w standardowych czcionkach dostępnych na urządzeniu końcowym, co może wiązać się z gorszą jakością.

Monotype udostępnia na swojej stronie więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez fonts.com: www.fonts.com/info/legal oraz www.fonts.com/info/legal/privacy

Nie mamy wpływu na to, czy i jakie Państwa dane fonts.com wykorzystuje do własnych celów.

20. Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie znajdują się linki do mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest i Instagram. Linki do stron internetowych tych mediów społecznościowych można rozpoznać po firmowych logo. Po kliknięciu linku następuje przeniesienie na profil Grupy uvex w danej sieci społecznościowej. W wyniku kliknięcia nawiązuje się połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. W ten sposób serwer sieci otrzymuje informację o Państwa odwiedzinach na naszej stronie. Ponadto dostawcy mediów społecznościowych przekazywane są także inne dane. Są to na przykład:

 • adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany link
 • data i godzina otwarcia strony lub aktywacji linku
 • informacje o przeglądarce i używanym systemie operacyjnym
 • adres IP

Jeżeli w chwili uruchomienia linku użytkownik jest zalogowany w danym medium społecznościowym, dostawca tego medium będzie mógł ustalić na podstawie przekazanych danych nazwę użytkownika, a nawet jego prawdziwe imię i nazwisko i przyporządkować te informacje do osobistego konta użytkownika medium społecznościowego. Można zapobiec ewentualnemu przyporządkowywaniu danych do konta użytkownika przez uprzednie wylogowanie się z konta.

Serwery mediów społecznościowych znajdują się w USA i innych krajach spoza Unii Europejskiej. Dane mogą więc być przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych także w innych krajach poza Unią Europejską. Firmy w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, jednak mogą one nie chronić danych osobowych w takim stopniu, jak w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez dostawców mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych przez media społecznościowe zintegrowane na naszej stronie internetowej można znaleźć w polityce prywatności poszczególnych dostawców.

21. Linki do innych usługodawców

Nasza strona internetowa zawiera – łatwe do zauważenia – linki do stron internetowych innych firm. W przypadku linków do innych usługodawców nie mamy wpływu na zawarte na nich treści. Z tego względu nie możemy za nie odpowiadać. Odpowiedzialność za treści na tych stronach ponoszą ich operatorzy lub właściciele.

Strony, do których podajemy linki, zostały w chwili dodania linków sprawdzone pod względem ewentualnych naruszeń prawa. W chwili dodania linków nie stwierdzono treści naruszających prawo. Stała kontrola treści na linkowanych stronach nie jest jednak możliwa bez konkretnego wskazania naruszenia. W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa linki zostaną niezwłocznie usunięte.

22. Oferty online w przypadku dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą bez zgody opiekuna prawnego przekazywać nam żadnych danych osobowych ani wyrazić na to zgody. Prosimy rodziców i opiekunów prawnych o aktywny udział w działaniach online podejmowanych przez dzieci i w ich zainteresowaniach w Internecie.

23. Polityka prywatności / Informacje na temat ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych

Grupa uvex ma profile w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest oraz LinkedIn. Jeśli jesteśmy w stanie kontrolować przetwarzanie Państwa danych, zapewniamy dochowanie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Poniżej znajdują się informacje o ochronie danych osobowych w odniesieniu do naszych profili.

a) Nazwy i adresy podmiotów odpowiedzianych

Podmioty odpowiedzialne za profile firmowe w rozumieniu RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych to oprócz Grupy uvex:

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Z tych platform i ich funkcji korzystają Państwo jednak na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania).

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być wtedy przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Ze wszystkimi dostawcami zawieramy odpowiednie porozumienia wymagane na podstawie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

b) Cel i podstawa prawna

Nasza firma prowadzi strony dla klientów w celu komunikacji z odwiedzającymi i informowania ich o naszych ofertach.

Zbieramy dane do celów statystycznych, abyśmy mogli rozwijać i optymalizować treści oraz przygotowywać coraz atrakcyjniejszą ofertę. Dane konieczne w tym celu (np. łączna liczba wyświetleń strony, aktywności na stronie, dane udostępnione przez odwiedzających, interakcje) są przygotowywane przez media społecznościowe i udostępniane nam. Na wytworzenie i sposób przedstawienia tych danych nie mamy wpływu.

Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych oraz przez Grupę uvex do celów badania rynku i celów marketingowych. Istnieje możliwość, że np. ze względu na sposób korzystania ze stron i wynikających z niego zainteresowań zostaną stworzone odpowiednie profile. Dzięki temu będziemy mogli włączać reklamy odpowiadające zainteresowaniom użytkownika na naszych platformach i poza nimi. W tym celu co do zasady będziemy zapisywać pliki cookie na Państwa komputerze. Niezależnie od tego w profilu użytkownika mogą być zapisywane także dane, które nie są bezpośrednio zbierane na Państwa urządzeniach końcowych. Zapisywanie i analiza są dokonywane niezależnie od urządzenia, w szczególności, lecz nie wyłącznie, jeżeli użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany na poszczególnych platformach.

Ponadto nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych.

Grupa uvex przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów prawnych do skutecznej informacji i komunikacji zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

W przypadku zapytania o zgodę na przetwarzanie danych, tj. jeżeli wyrażą Państwo zgodę przez kliknięcie odpowiedniego okienka lub podobnej opcji opt-in, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.

c) Prawa klienta / możliwość wyrażenia sprzeciwu

Jeżeli użytkownik jest członkiem sieci społecznościowej i nie chce, aby zbierała ona przez naszą stronę dane na jego temat i łączyła je z jego zapisanymi danymi członkowskimi w danej sieci społecznościowej, należy:

 • wylogować się z danej sieci społecznościowej przed wizytą na naszej stronie,
 • usunąć pliki cookie z urządzenia oraz
 • zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę.

Po ponownym zalogowaniu użytkownik będzie jednak znowu rozpoznawalny dla sieci jako określony użytkownik.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych i możliwości odwołania zgody (opt-out) znajdują się pod poniższymi linkami:

 • Facebook:

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oraz https://www.youronlinechoices.com/pl/

 • Instagram:

Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out: https://thenai.org/opt-out oraz https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • YouTube:

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl oraz https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Xing:

Polityka prywatności: https://privacy.xing.com/en

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/pl/

 • Pinterest:

Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Opt-out: https://help.pinterest.com/pl/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oraz https://www.youronlinechoices.com/pl/

Ogółem przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:

dostęp do danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia skargi w związku z bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzoru.

W związku z tym, że Grupa uvex nie ma pełnego dostępu do Państwa danych osobowych, przed dochodzeniem praw należy zwrócić się bezpośrednio do dostawców mediów społecznościowych, ponieważ to oni mają dostęp do danych osobowych użytkowników i mogą podjąć odpowiednie działania oraz udzielić informacji.

d)

Jeżeli nasza pomoc będzie jednak potrzebna, postaramy się służyć wsparciem. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych. Informacje dotyczące praw autorskich oraz praw autorskich do dzieł sztuki i dzieł fotograficznych.

Jeżeli chcieliby Państwo umieścić na naszych stronach obrazy, teksty, plany, video, muzykę itp., prosimy pamiętać, że istnieje możliwość, że dokonają Państwo wtedy odstąpienia wszelkich autorskich praw majątkowych, co może pociągać za sobą konsekwencje prawne, jeżeli nie są Państwo autorami lub posiadaczami odpowiednich praw.


Wybierz język